Sumáře úlovků

Ukázka správně vyplněného sumáře a pár rad, jak ho správně vyplnit:

 

Evidence docházek a úlovků (zapisujeme při každé návštěvě revíru před započetím rybolovu).

 

- zapíšeme datum a šestimístné číslo revíru (uvedené v soupisu revírů) před započetím rybolovu. 

- po ulovení a ponechání-si ušlechtilé, lososovité ryby, lipana a ryby se stanovenou minimální lovnou délkou zapíšeme před dalším nahozením název velkými tiskacími písmeny (KAPR, ŠTIKA, P.OBECNÝ, P.DUHOVÝ,...) a délku v cm. 

Váhu zapíšeme po zvážení doma, nebo hned pomocí orientační tabulky některých nejběžnějších druhů (uvedena na konci soupisu revírů), nebo nejlépe hned, pokud jsme vybaveni u vody nějakým měřidlem váhy (mincíř a pod.). 

Každou rybu se stanovenou minimální lovnou délkou uvedeme na zvláštní řádek hned po ponechání, kdežto ryby bez stanovené míry do jednoho řádku můžeme před odchodem od vody sečíst a napsat dohromady na jeden řádek. 

Pokud jsme si za poslední vycházku neponechali žádný úlovek, kolonku druh, ks a váha po skončení lovu, nebo před dalším zápisem docházky proškrtneme.

 

Sumář úlovků a docházek (vyplňujeme po skončení sezóny před odevzdáním k sumarizaci té organizaci, která nám povolenku vydala):

 

- do sloupce "číslo revíru" vypíšeme všechny čísla revírů, které jsme v daném roce navštívili (POZOR DŮLEŽITÉ! - revíry, které jsme navštívili seřadíme od toho s nejnižším ev.číslem až po nejvyšší a to včetně těch, na kterých jsme neevidovali žádný úlovek !!! - toto je velmi důležité pro kompletní a správnou evidenci).

- do sloupce "název" uvedeme název podle soupisu revírů.

- postupně k daným revírům doplníme druhy, počty a váhy ryb do předtištěných sloupců. Ryby bez stanovené lovné délky vepíšeme do sloupce "ostatní". 

Podle datumů návštěv v evidenci docházek uvedeme na konci řádku každého revíru počet docházek (! znovu připomínáme že i v případě že jsme si na daném revíru neponechali žádný úlovek).

- sečteme každý řádek zvlášť a na konci součet ks a kg zapíšeme ve sloupci "celkem".

- sečteme také každý sloupec s ulovenými druhy ryb a do posledního řádku sloupce (poslední řádek "celkem") zapíšeme součet ks a součet kg konkrétního druhu ryby.

- nakonec sečteme všechny kusy a kg v posledním (spodním) řádku ("celkem") a získáme celkový počet a celkovou hmotnost všech ulovených ryb a počet všech docházek (poslední políčka sloupce č. 26).

Po překontrolování součtem posledního sloupce (výsledek by měl být stejný jako součet posledního řádku) proškrtneme všechny nevyplněné řádky a můžeme odevzdat.